تشخیص دیوارهای باربر

تشخیص دیوارهای باربر ، هر ساختمانی از دیواره های باربر و دیواره های غیر باربر است که، دیوار های باربر مسئولیت به دوش کشیدن وزن سازه را بر عهده دارند و دیوارهای غیر باربر برای جداسازی فضاهای خانه مورد استفاده قرار می گیرند و هیچ باری را تحمل نمی کند.

در هنگام طراحی داخلی هر اتاق باید بدانید که دیواره های خانه در حال حاضر قابل تحمل هستند یا خیر که دیواره های قابل تحمل یک عنصر مهم در طراحی هر ساختمان است چون وزن کل ساختار به صورت مساوی بر روی تمام دیوارهای باربر توزیع شده است.

برخی از نکات برای تشخیص دیواره های باربر


1-دنبال دیوارهای داخلی با انتهاهای بزرگ بگردید که اگر دیواری دارای یک مقطع قوطی شکل بود و یا در انتهای آن یک ستون بزرگ وجود داشت می توان برداشت کرد که دیوار باربر است.
2-دیواره های داخلی را تا بالای سازه دنبال کنید و در صورتی که این دیواره ها تا طبقات بالاتر امتداد پیدا کند دارای تحمل بسیار و دیوار باربر می باشند.
3-محل قرار گیری تیرها را مشخص کنید اگر سر تیرهای اصلی روی دیوار قرار گرفته باشد دیوار باربر است.
4-دیوارهای داخلی نزدیک به مرکز خانه را بررسی کنید مرکز خانه دارای فاصله زیادی از دیوارهای خارجی باربر است و در صورت دیوار در مرکز خانه های بزرگ این دیوار باربر می باشد.

مزایای دیوار باربر


1-صرفه جویی در ابعاد و لوازم گرمایشی و سرمایشی.
2-حمل و جابجایی بدون نیاز به تجهیزات.
3-صرفه جویی در مصرف سوخت.
4-محاسبات دقیق سازه.
5-آسانی در عبور تاسیسات.
6-هماهنگی با استانداردهای طراحی.

نتیجه گیری


نصب دیوار باربر در یکی از گوشه های ساختمان شروع می شود و نصب دیوارهای دیگر در ادامه دیوارهای گوشه انجام می شود و پس از نصب دو دیوار گوشه، آنها توسط بست هایی به هم بسته می شوند و دیگر دیوارهای مجاور هم با بست ها به هم محکم می شوند و در حین انجام این عملیات با توجه به موقعیت هر دیوار میلگردهای اضافی عمودی و افقی نصب می شوند.